Pogryzienie przez psa a odszkodowanie. Kiedy możesz się o nie ubiegać?

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie. Kiedy możesz się o nie ubiegać?

6 kwietnia, 2021 0 przez Doradca

Każdy właściciel psa zobowiązany jest nie tylko do jego wychowania i utrzymania, ale również do jego pilnowania w przestrzeni publicznej. Niedotrzymanie tego obowiązku może mieć bardzo przykre konsekwencje i odpowiedni skutki prawne. Przypadki pogryzienia przez psa, bo o nich głównie mowa, nadal zdarzają się zbyt często i stanowią znaczną część wszystkich roszczeń u ubezpieczycieli. Właściciel czworonoga powinien mieć na uwadze nie tylko skutki prawne pogryzienia, ale również jego konsekwencje dla osoby poszkodowanej – od uszczerbku na zdrowiu po traumę na resztę życia. Jako osoba poszkodowana możesz wystąpić o należne odszkodowanie za doznaną szkodę, nawet jeśli skończyło się na strachu i stresie. Jak dochodzić swoich praw w podobnej sytuacji? Jakie masz szanse na wyegzekwowanie zapłaty odszkodowania?

Czy należy się mi odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

Jeśli zostałeś w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia pogryziony przez psa, możesz wystąpić o należne świadczenie odszkodowawcze. Osobą poszkodowaną może być zarówno osoba dorosła, niepełnoletnia, jak i małoletnia. Ważne jednak, by o takie odszkodowanie ubiegać się nie później niż 3 lata od dnia zdarzenia, po tym okresie sprawa ulega przedawnieniu.

Jak się zachować w chwili zdarzenia? W miarę możliwości zachowaj spokój i opanowanie, dzięki czemu będziesz myślał logicznie i zadbasz o wszystkie kwestie formalne, jak na przykład spisanie danych osobowych świadków tego zdarzenia. Właściciel psa jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno tobie, jak i wszystkim osobom w pobliżu, aby zwierzę nie miało możliwości ponownego zaatakowania. Powinien je zatem odprowadzić w bezpieczne miejsce, by już nie stanowiło zagrożenia. Na nim ciąży również obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, a w razie potrzeby – wezwanie karetki pogotowia. W przypadku rany, należy ją możliwie szybko przemyć i zdezynfekować w najbliższym jednostce medycznej.

Jeśli właściciel psa i osoba przez niego pogryziona nie są w stanie się porozumieć w kwestii zdarzenia, szczególnie wtedy gdy ten pierwszy nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za agresywne zwierzę, konieczne będzie wezwanie policji, która ustali przyczynę zdarzenia i jego sprawcę na podstawie zeznań obu stron oraz ewentualnych świadków zdarzenia. W przypadku braku porozumienia mimo interwencji policji, sprawa zwykle trafia do sądu. Należy jednak pamiętać, że wniesienie sprawy do sądu leży po stronie osoby, która czuje się poszkodowana w danym zdarzeniu.

Pamiętaj, żeby w możliwie krótkim czasie po nieszczęśliwym zdarzeniu powiadomić o nim właściwe towarzystwo ubezpieczeniowym, w którym wykupiłeś polisę, pozwoli to na błyskawiczne uruchomienie procedury likwidacji szkody.

Dochodzenie roszczeń i ustalenie winnego

Dla pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy pogryzienia przez psa niezwykle istotna jest informacja na temat tego, kto jest jego właścicielem. Osoba ta ponosi bowiem pełną odpowiedzialność za zdarzenie jako prawny opiekun czworonoga i bez znaczenia jest, czy w chwili zdarzenia był on pod jego nadzorem czy nie. Jest jednak jeden warunek, powinien on być osobą ubezpieczoną, w przeciwnym razie ubezpieczyciel nie może rościć prawa do odszkodowania dla osoby poszkodowanej. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas droga sądowa lub ubieganie się o takie odszkodowanie we właściwym zakładzie ubezpieczeń.

Wysokość roszczenia dla osoby poszkodowanej w wyniku pogryzienia przez psa jest sprawą indywidualną i w dużej mierze zależy od okoliczności zdarzenia, stopnia doznanych obrażeń, a także od tego, że właściciel psa jest ubezpieczony.

Jakich roszczeń mogę dochodzić za pogryzienie przez psa?

Osoba poszkodowana może ubiegać się o wypłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia za pogryzienie przez psa. Odszkodowanie jest wynagrodzeniem całości poniesionych strat finansowych, będących wynikiem pogryzienia. Należy przez to rozumieć zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, wizyt lekarskich czy dojazdu na leczenie. Zadośćuczynienie natomiast jest formą wynagrodzenia uszczerbku na zdrowiu, doznanego cierpienia i traumy, będące wynikiem danego zdarzenia.